Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Web Retail s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • 1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Web Retail s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00, ČR, IČ: 28876431 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150602 (dále jen „správce“).
 •  
 • 1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00, adresa elektronické pošty info@projektory-lampy.cz, telefon 725 595 999.
 •  
 • 1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • 2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • 2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem - identifikační a kontaktní údaje, zejména: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa.,
  • zajištění technické funkčnosti webových stránek a zlepšení kvality poskytovaných služeb - session cookies, identifikační údaje,
  • provádění nezbytných analýz a měření - návštěvnost, čtenost, počet zhlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na webové stránky správce, čas strávený na stránkách, IP adresa,
  • zasílání e-mailového dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop správce zapojen, vyhodnocování zpětné vazby a analýzy tržního postavení správce: e-mailová adresa
  • účetní a daňové účely (např. pro evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy) - identifikační a kontaktní údaje,
  • plnění ostatních zákonných povinností (např. plynoucích z odpovědnosti za vady apod.) - identifikační a kontaktní údaje.
 •  
 • 3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.
 •  
 • 4.2. Provozovatel portálu Heureka.cz osobní údaje uchovává po dobu, po kterou je e-shop správce zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči e-shopu správce nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat:
  • přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (Česká pošta a.s., DHL express, General Logistics Systems, Federal Express Czech s.r.o., Frogman s.r.o., PayPal, Braintree, Skrill, GoPay...),
  • společnosti a obchodní partneři, zajištující sběr údajů nutných k provozování webu, zejména analytických a statistických údajů, mezi které patří: Smartsupp.com s.r.o., Sentry.io, Tawk.to inc., Google, Seznam.cz, ...
  • provozovatel portálu Heureka.cz prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop správce zapojen. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 •  
 • 5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 •  
 • 5.3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • 6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 •  
 • 6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení máte právo požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo o odstranění takového stavu, případně má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 •  
 • 6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
 •  
 • 6.4. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Pokud již víte o lampách vše potřebné, stačí vybrat si tu správnou

Bleskurychlý průvodce lampami

Najdi lampu na pár kliknutí

Lampy pro projektory

Lampy pro TV

TOPlist