Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávající je společnost Web Retail s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, 130 00, Praha 3; IČ: 28876431, DIČ: CZ 28876431 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 150602.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

Obsah

 1. Práva z vadného plnění
 2. Záruční podmínky
 3. Práva plynoucí ze záruky
 4. Vyřízení reklamace
 5. Závěrečná ustanovení

1. Práva z vadného plnění

Viz příslušný odstavec obchodních podmínek.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Upozorňujeme Vás, že na některé zboží se v souladu s ustanovením § 2167 písm. d) občanského zákoníku záruční doba v délce dvacet čtyři měsíců, resp. dvanáct měsíců od převzetí zboží neuplatní. Jedná se zejména o zboží, které z povahy věci nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby, tj. především lampy do projektorů a další obdobné zboží, které na webovém rozhraní nabízíme. Nefunkčnost tohoto zboží po uplynutí jeho životnosti nelze považovat za vadu a tedy uplatňovat po skončení doby životnosti tohoto zboží práva z vadného plnění. Není-li u zboží uvedeno jinak, je životnost lamp do projektorů tři měsíce / 2000 hodin provozu za ideálních podmínek. Více informací naleznete v sekci Jak dlouho vydrží lampa svítit?

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží, nebo jeho mechanickým, tepelným a chemickým poškozením.
 • Vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly, nebo vyšší mocí.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku prosím neprodleně oznamte e-mailem na adresu info@projektory-lampy.cz, sepište s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zašlete prodávajícímu.

3. Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Vyřízení reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je provozovna firmy Web Retail s.r.o. V takovém případě nás prosím kontaktujte e-mailem, či telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.
 2. Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět do jeho provozovny, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
  • K zásilce prosím připojte vyplněný reklamační formulář (MS Word | PDF)
  • Zásilku doporučujeme pojistit.
  • Zboží k reklamaci zašlete na adresu: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Praha 1, 110 00
 3. V případě odeslání zboží prodávajícímu za účelem reklamace nese nebezpečí škody na věci či její ztráty kupující, a to do okamžiku převzetí reklamovaného zboží prodávajícím.
 4. Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží, nebo jej automaticky doručí zpět kupujícímu.
 5. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 6. Pokud byla reklamace neoprávněná (viz odstavec 2), prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 7. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 8. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
 9. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace či expresní přepravy a další obdobné příplatky (pojištění, dodejka, křehké atd.). Doporučujeme zasílat reklamace poštou prostřednictvím služby „Doporučený balíček“. Náklady na zaslání reklamace podle předchozí věty považujeme vždy za účelně vynaložené.
 10. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Pokud již víte o lampách vše potřebné, stačí vybrat si tu správnou

Bleskurychlý průvodce lampami

Najdi lampu na pár kliknutí

Lampy pro projektory

Lampy pro TV

TOPlist